Başlangıç » PROGRAMLAR » İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans

İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans

2012-2013 akademik yılı başında açılan İşletme Mühendisliği Programı; inovasyon temelli yeni iş kolları ve iş tasarımı ile ilgili, tezsiz yüksek lisans eğitimidir. İşletme ve İşletme Mühendisliği arasında ortaya konulması gereken farklılık; İşletme Programı hali hazırda kurulu şirketlerin faaliyetlerine odaklanırken, İşletme Mühendisliği Programı yeni bir fikrin hayata geçme aşaması üzerinde durur. Pazarlama sürecinde mevcut bir ürünün optimal konumlandırması ile ilgilenmek yerine, pazar payı yaratma konusunu ele alır. Bu anlamda program; işletme ve yönetim bilimleri dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip; uygulamalı bilgileri inovatif çözüm üretmede ve sürdürülebilir katkı sağlamada kullanabilen; inovasyon temelli yeni iş kolları yaratabilen ve KOBİ kurulumu için inovasyona yönelik fikir oluşturabilen; yeni ürün geliştirme, rekabetçilik ve pazar analizleri, pazar çeşitlendirme, kuluçka süreçleri, inovasyon finansmanı, kalite, risk, dağıtım yönetimi konularında bilgi sahibi; ilgili faaliyetleri planlama, koordine etme ve denetleme süreçlerini tasarlayan, iyileştiren ve yöneten bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, proje , risk değişim ve stratejik yönetim, teknik ve araçlarını gerçek hayat inovasyon problemlerinde etkin bir şekilde kullanımı; inovasyon ve  ürdürülebilir kalkınma uygulamaları için gereken modern tekniklerini ve hesaplama araçlarını bulma, seçme ve kullanma becerisine sahip; takımlarda çalışma ve diğerleriyle iş birliği yapma becerisine, bireysel çalışma, insiyatif alma ve girişimcilik becerisine sahip; fikir ve sonuçların hem yazılı hem sözlü biçimlerde etkin kullanarak iletişim kurma becerisine sahip bireylerin gelişmesini de hedefler.

Program mikro girişimciler ve makro girişimciler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mikro girişimci olarak adlandırılan kendi işini kurmak isteyen bir üniversitenin herhangi bir lisans programından mezun ve iş tecrübesi olan bireysel girişimci adaylardır. Makro girişimciler olarak adlandırılan kurumsal girişimcilik adaylar mühendislik ve fen bilimleri alt yapısına sahip, yöneticilik nosyonlarını geliştirmeyi hedefleyen şirketlerin orta kademe yöneticilerdir. Dolayısıyla program, kabul edilen öğrencilere mikro veya makro girişimcilik gruplarının farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, bu iki gruba ayrı ayrı seçmeli ders havuzu oluşturulmaktadır.

AKADEMİK KADRO VE UZMANLIK ALANLARI

 

Akademik Kadro Uzmanlık Alanları
Prof. Dr. Levent KANDİLLER
levent.kandiller@yasar.edu.tr
Matematiksel Modelleme ve Programlama, Harekat Analizi
Yrd. Doç. Dr. Mete Eminağaoğlu
mete.eminagaoglu@yasar.edu.tr
Bilgi Güvenliği, Veri madenciliği, Özdevimli Öğrenme
Yrd. Doç. Dr.  Haluk NALBANTOĞLU
haluk.nalbantoglu@yasar.edu.tr
Uygulamalı Elektromanyetik, Sistem Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr.Raif Serkan ALBAYRAK
raif.albayrak@yasar.edu.tr
Prof.Dr. İge Pırnar
ige.pirnar@yasar.edu.tr
Turizm işletmeciliği, turizm pazarlaması, AB-Türkiye turizm ilişkileri, küresel pazarlama yönetimi, uluslararası işletmecilik, uluslararası turizm ve kalite yönetimi
Selçuk Karaata
selcuk.karaata@yasar.edu.tr
Yenilik-inovasyon, KOBİ’ler, Endüstriyel Dinamikler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yrd.Doç. Dr.Ayselin YILDIZ
ayselin.yildiz@yasar.edu.tr
AB Hibe Destek Programları, Proje Planlama ve Proje Yönetim, AB Politikaları, AB-Turkiye İlişkileri
Doç.Dr. Aykan CANDEMİR
aykan.candemir@ege.edu.tr
Pazarlama, Uluslararası antlaşmalar, Pazar araştırması,Pazarlama Yönetimi,Pazarlama Stratejileri, İstatistik, İşletme, Uluslararası İşletmeler
Yrd.Doç.Dr. Engin Deniz ERİŞ
engindeniz.eris@deu.edu.tr
yönetim ve pazarlama,pazarlama stratejilerini örgüt yönetimi ,Strateji paradigması altında inovasyon, bilgi yönetimi, bilişim teknolojisi sistemlerinin işleyişi, girişimcilik, Son dönemde iş yaşamında kuşaklar
Bayram AKYÜZ
bayram.akyuz@viking.com.tr
Hayriye DEĞİRMENCİ
hayriye@degirmenci.av.tr
Çekin Asli ve İhtiyari Unsurları,Kooperatif Ortaklığından Çıkma ve Çıkarılma,Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri,luslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Ticari Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları
Mehmet İŞCAN
mehmetiscan@hotmail.com
Uluslararası Pazarlama, Pazar Araştırması, Uluslararası Fuarlara Katılım Organizasyonu ve birçok yurtdışı fuara katılım, Dış Ticaret Destekleri ve Uygulamaları, İthalat ve İhracat Mevzuatı, Uluslararası Ödeme ve Teslim Şekilleri, Dış Ticaret Danışmanlığı
Müge Tankal SÖKMEN
muge@kur.com.tr
Sipariş-Üretim-Satış-İhracat İş Akışlarının Entegrasyon ve Otomasyon Sistemleri Kurulumu, Dış Ticaret Planlaması
Nejat Kutup
nejat.kutup@izmirekonomi.edu.tr
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Üretim ve Operasyon Yönetimi,Uygulamalı Üretim Sistemleri
Zeynep Lembet
zeyneplembet@hotmail.com
Marka Yönetimi, Marka Yaratma Stratejileri, Lüks Marka Pazarlaması, Reklam Analizi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Murat Baloğlu
murat.baloglu@tubitak.gov.tr
Olay Yönetimi, Ekonomi, Risk Yönetimi, Analiz, Finansal Raporlama, Örgütsel Liderlik, Finansal Analiz, İş Planlaması, Girişimcilik
Doç.Dr. M. Ufuk TUTAN
ufuk.tutan@yasar.edu.tr
Dr. Emrah Tomur Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Bilgi İşlem Güvenliği, Kablosuz İletişim, Algılayıcı Ağlar, Bilgi İşlem Denetimi
Ufuk Batum
Doç. Dr. MEHMET ÇAKMAKÇI

mehmet.cakmakci@deu.edu.tr

 Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi, Organizasyon/Personel, Ergonomi, İnsan Kaynakları, Sanayi Tesisleri
AYLİN ARAZA
ERHUN GİRAY TUNCAY C++, Java, C# programlama dilleri, Yazılım Mühendisliği, Programlama, Matlab, AutoCAD, Solidworks, MySQL, PostgreSQL
Prof. Dr. ABBAS TÜRNÜKLÜ
Yrd. Doç. Dr. FATİH DALKILIÇ


INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması
KISA DERS TANIMLARI

Kendi işini kurup, girişimci olmanın önemli bir alternatif kariyer yolu olduğunun anlaşılması bu dersin temel amacıdır. Girişimci olmak üzere iş fikri geliştirme yöntemleri, geliştirilen iş fikrinin “İş Planı” formatında yazılı bir plana dönüştürülmesi gibi uygulamaya yönelik bilgi becerilerin yanı sıra girişimcilerin özellikleri, girişimcilik üzerine temel kuramsal bilgiler ve küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlar ile KOBİ’lere sağlanan güncel teşvik ve desteklerin öğrencilere aktarılması dersin tamamlayıcı amaçlarıdır.

INOV 502 KOBİ Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi

INOV 503 Proje Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi”nin temel kavramlarını öğrenip, kullanabilmek dersin amacıdır. Bu doğrultuda dersin sonunda öğrenciler proje döngüsü dönetimi ilke ve temel kavramlarını kullanarak proje hazırlayabilecek, Poje teklif çağrılarını değerlendirebilecek, fikirleri projelendirebilecek, sorun, hedef, strateji ve paydaş analizini yapabilecek, faaliyet ve zaman planlaması hazırlayabilecek, proje ortaklıkları geliştirebilecek, iş paketleri oluşturabilecek, kaynak planlaması ve proje bütçesi hazırlayabilecek, mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanabilecektir.

INOV 504 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

Mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanabilme dersin amacıdır. Dersi alan öğrenciler dönem sonunda; Finansal Analiz yapabilecek, mali tablo okuma becerisini geliştirebilecek, maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemleri ile işletmede karar alabilecek, kurumsal yönetim temel ilkelerini öğrenecek, ticari işletmelerde bilanço yönetimi hakkında fikir sahibi olacak ve bütçe hazırlayabilecektir.

INOV 505 Kurum Kültürü ve Liderlik

Bu dersin amacı, örgütün içsel çevresinin önemli bileşenlerinden olan kültür ve liderlik konuları hakkında, birbirleriyle olan etkileşimlerini de dikkate alarak, bir öngörü sunmaktır. Ders genelinde; örgüt içerisindeki birey, ekip ve grup davranışları, güdüleme ve liderlik, iletişim, güç ve politika, örgüt yapıları, karar verme ve kontrol, örgüt gelişimi kuramları farklı perspektifler ile anlatılmaktadır.

INOV 507 Üretim Sistemleri Analizi

Bu dersin amacı öğrencilere planlama, koordinasyon, yönetme ve üretim sürecinin kontrol perspektifi hakkında bilgi vermektir. Dersin alan öğrenciler dönem sonunda sistematik bir yaklaşımla, süreç analiz ve gerekirse değişiklikleri uygulamak için uygun aracı seçebilecektir.

INOV 511 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

Bu derste önemli teknoloji ve teknoloji ile ilintili icat ve yenilik teorileri ile firma ve ulusal yenilik sistemleri teorileri çalışılacaktır. Her ders, güncel ve tarihsel örneklerle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu alanlardaki deneyimleri anlatılacaktır.

INOV 512 İş Hukuku

INOV 513 İnovasyon Ekolojisi

Dersin amacı inovasyonun anlamı, içeriği, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi hakkında metodik ve sistematik yaklaşıma sahip olacak altyapı oluşturmaktır. Dersin alan öğrencilerin dönem sonunda İnovasyon kavramı hakkında bilgi aktarımı, inovasyon çeşitleri, Türkiye’den yenilikçi ürün ve hizmet örnekleri, Türkiye’de bilgi güdümlü ekonomik sistem için de varolan altyapı, stratejik inovasyon yönetimi hakkında metotlar; örneğin stage gate modeli, EFQM inovasyon yönetimi çerçevesi, inovasyon ve Ar-Ge’ye dönük destek programları, inovasyon performansına ilişkin öz değerledirme teknikleri hakkında öğrenmeyi öğrenme ilkeleri çerçevesinde bilgi ve bakış açısı edinimi kazanmasını hedeflenmektedir.

INOV 514 E-İşletmeler

Öğrenci bu ders bitiminde e-ticaret teknolojilerinin temel ilkelerini anlamış ve iş süreçlerini öğrenmiş olacaktır. E-is, B2B, C2C, e-ögrenme, e-devlet gibi kavramları açıklamaya yöneliktir. Öğrenciye e-iş kavramları, kurulumu, dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu dersi başarı ile bitiren öğrenci: e-iş kavramları, e-iş modelleri ve altyapılarını tarif edebilecek ve e-ticaret kavramları; Eğitim, bankacılık, turizm ve benzer alanlarda uygulamaları örneklerle anlayacaktır.

INOV 515 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Bu ders marka kavramını, marka tescil sürecinin, tasarım tescil işlemleri ve patent işlemlerinin hukuki boyutta incelenmesini amaçlar.

INOV 516 Yeni Ürün Pazarlama Yönetimi

Öğrencilerin endüstriyel pazarlama daha derin bir anlayış geliştirmek dersin genel amacıdır. Bu, çeşitli firmalarla alakalı endüstriyel pazarlama konularıyla ilgili hem pratik beceri hem de teorik bilginin gelişmesini içerir. Amaç, hem teorik hem de pratik doğanın seminerlere etkin katılımıyla, yanı sıra farklı firmalar ile temaslar aracılığıyla gerçekleştirilir.

INOV 517 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

Pazarlama karması içinde yer alan marka kavramına ve marka yaratma ve yönetme stratejilerine değin tüm süreçlerin, uygun marka mesajları ve medya stratejileri ile tutarlı ve devamlı pazarlama iletişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Marka yaratma ve sürdürme stratejileri dâhilinde hedef pazardan hedef kitleye, marka değerinden pazar bölümlemeye kadar pek çok konu; günümüz medya stratejileri ile pekiştirilerek geliştirilecek ve sürdürülebilir pazarlama iletişimi için sektörel tecrübelerin paylaşıldığı interaktif bir ortam yaratılarak farklı bakış açılarından ele alınıp reel sektör çerçevesinde incelenecektir. Bu bağlamda yönetici/yönetici adayları için amaçlarına ulaşabilmeleri için kazanmaları gereken mesleki perspektife ulaşmaları  hedeflenmektedir

INOV 518 Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı

INOV 519 Modern Rekabet Analizleri

INOV 520 Yeni Ürün Geliştirme

“Yeni Ürün” kavramı, “Yeni Ürün Geliştirme” süreci ve uygulaması ile sürecin başarısını etkiliyen etmenler hakkında bilgilendirme dersin amacıdır. Öğrenci bu ders bitiminde; Yeni ürün kavramını ve özelliklerini tanıyabilecek, yeni ürün geliştirme sürecini tanımlayabilme ve açıklayabilecek, iş tanımlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, ürün tanımlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, ürün geliştirme planlama sürecini tanımlayabilme ve uygulayabilecek, yeni ürün geliştirme sürecini başarılı veya başarısız kılan etmenler tanımlayabilecektir.

INOV 521 Ar-Ge ve Mühendislik Yönetimi

Dersin amacı, Ar-Ge ve inovasyon kavramı, Ar-Ge proje ve program yönetimi ve Ar-Ge destek programları hakkında temel seviyede bilgilendirilmesidir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Ar-Ge ve yeniliğin işletmeler için stratejik önemi konusunda bilgi sahibi olur. İşletme tipine göre nasıl bir Ar-Ge organizasyonu kurulması gerektiği ve burada yürütülecek Ar-Ge proje ve programlarının yönetimi hakkında bilgilenir. Türkiye ve Dünyadaki Ar-Ge Destek programlarını öğrenir ve bu programlara nasıl başvuru hazırlanacağı konusunda deneyim kazanır.

INOV 522 Uluslararası Ticaret Yönetimi

Uluslararası Ticaret Yönetimi dersinin amacı; yönetici ve yönetici adaylarına, dış ticarete açılma sürecini en efektif şekilde yönetebilme kabiliyeti kazandırmak için gerekli olan analitik ve pratik bilgileri aktarabilmektir. Bu dersi başarı ile tamamlayabilen öğrenciler; dış ticaretin temel ilkelerini kavrayarak, ihracat/ ithalata başlamadan önce karar mekanizmalarını etkileyecek değişkenleri ve faktörleri analiz edebime, ihracat pazar araştırması yöntemleri ve dış pazarlara satış stratejilerini inceleyip, dış ticaret hedeflerini gerçekçi bir şekilde analiz edebilme ve bağlantılı bütçe ve kaynak yaratma metodlarını doğru hedefle sentezleyip işletmelerini olası zararlardan koruma yöntemlerini değerlendirebilme, fiili ihracat/ ithalat iş akış düzeneğini detaylarıyla kavrayarak gerekli prosedürlerin uygulamasını sağlayabilme ve bu kapsamda dökümantasyon ve belgelendirmenin önemini değerlendirebilme, stratejik ihracat hedefi belirleyerek, bağlantılı eylem planlarını raporlayabilme ve iş akışı düzeneğini belirlenen stratejik hedefle örtüştürmek için eylem planı – iş akışı düzeneği arasındaki ilişkiyi kurabilme, dış ticaret işlemlerinde karşılaşılabilecek riskleri analiz ederek, riskleri yönetebilme ve teminat altına alabilmek için gerekli yöntemsel bilgileri değerlendirebilme, işletmelerini doğru hedefle, doğru analiz, planlama ve geçerli uygulama methodlarıyla uluslararası ticarete başlarken stratejik yol haritasını çıkarabilecek ve iş planına entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirebilecektir.

INOV 541 Stratejik Planlama

Stratejik planlamaya ilişkin kavramsal yetkinliği ve uygulama becerisini kazandırmak bu dersin amacıdır. Dersin sonunda öğrenciler stratejik planlamayı ve bileşenlerini kavramsal olarak açıklayabilecek, işletmeler için stratejik analiz yapabilecek, işletmelerin stratejilerini anlayabilecek ve yapılandırabilecektir.

INOV 542 Stratejik Pazarlama Yönetimi

Dersin amacı işletme Yönetiminin amaç ve hedeflerine ulaşmalarının önemli bir aracı olarak pazarlamanın kavram, gelişim süreci, enstrümanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirmektir. Dersin sonunda öğernci pazarlamada stratejik değer üretme metodlarını ve çeşitli pazarlama stratejilerinin uygulamasını kavrayacak, rekabetçi konumlandırma stratejileri geliştirebilecek, pazarlama alanında üretilmiş araç, kavram ve modelleri kullanarak pazarlamayla ilgili konularda eleştirel düşünebilecek, gerçek pazarlama uygulamaları, karar alma ve analiz yapma becerileri geliştirecek, pazarlama meselelerini tanımlayıp eleştirel bir biçimde değerlendirebilecek, gerçek iş koşullarında karar verme ve analitik düşünme yeteneklerini kullanabilecektir.

INOV 543 Profesyonel İletişim Yöntemleri

INOV 544 Kurumsal Karar Verme

INOV 545 İleri Mühendislik Ekonomisi

İktisat bilgisini ve mühendislikte kullanılan belirli iktisadi işlemleri öğrencilere tanıtmak dersin amacıdır. Dersi alan öğrencilerin, arz talep piyasasını anlama, üretim maliyetlerinin unsurlarını kavrayabilme, kısa orta ve uzun dönemli maliyeti öngörebilme, tüketici açısından maliyeti değerlendirebilme, finansal piyasalarla ilgili modellemeleri kullanambilme yetisini kazanır.

INOV 546 Kurumsal Kaynak Planlaması

Öğrenci bu ders bitiminde: Tarihsel gelişimi ile birlikte bugünlere gelen Endüstride Bilgisayar Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak, Kurumsal Kaynak Planlaması konusuna giriş yapılarak, alt öğeleri hakkında fikir edinecek, Kurumsal Yazılımlar ile ilgili açıklamalar hakkında işlenecek dersler ile, var olan uygulamaları görecek, CRM ve ERP yazılımları geliştirme ve uygulama konusunda çalışmalar yapmış olacaktır. Başarılı ve başarısız uygulamalardan vaka örnekleri sınıfta tartışılarak farklar anlaşılır hale gelecektir. Bu dersi başarı ile bitiren öğrenci: Endüstride kullanılan kurumsal kaynak planlama yazılımlarının özelliklerini anlatabilecektir, ERP modüllerini tanımlayabilecek, ERP yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli etmenleri anlatabilecek, başarı hikayelerinden dersler çıkartılacaktır.

INOV 547 İleri Operasyon Yönetimi

INOV 548 Toplam Kalite Yönetimi

Bu derste Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak içın gerekli temelinin olusturulması amaçlanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: kalite ve kalite gelistirmenin temel ögelerini anlayabilecekler, kalite ve kalite gelistirmede karsılasılan problemlerin stratejik rollerini tartısabilecekler, kalite konseptini, kalite kontrol yöntemlerini ve istatistiksel kalite kontrolünü anlayabilecekler, kalite alanındaki Toplam Kalite Yönetimi ve felsefesi gibi yeni yaklasımları ögrenebilecekler, Toplam Kalite Yönetimi asamaları vasıtasıyla kalite yönetimi metodolojisini uygulayabileceklerdir.

INOV 549 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bilimsel ve güncel kavramları anlatmak ve bu alanda yapılmıs olan çalısmaların incelenmesi dersin amacıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler: İnsan Kaynakları Yönetimini tüm yönleri ile detaylı bir şekilde tanımlayabilecek, iş dizaynı ve iş analizi ile ilgili süreçleri açıklayabilecek, seçme ve yerleştirme sürecini açıklayabilecek, eğitim, performans ve kariyer yönetim süerçlerini değerlendirebilecek, ücretlendirme konusunu açıklayabilecektir.

INOV 550 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

INOV 551 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

INOV 552 Yalın Düşünce ve Yalın Üretim

INOV 553 Tedarik Zinciri Yönetimi

İşletme lojistiğinde karar verme sürecinin ilkelerini tanıtmak, tedarik zinciri yönetimi hizmeti geliştirmek ve maliyeti azaltmak için bilgi teknolojisini anlamak ve çeşitli iş ortamlarında tedarik zinciri yönetimi için bilgi erişimini, bilgi koordinasyonunu ve bilgi işlemini anlamak dersin amacıdır. Dersin sonunda, öğrenciler ulusal ve uluslararası görünümünde tedarik zinciri ağı ve dağıtım kanalları temellerini anlayabilecek, tedarik zincirinin talep, maliyet ve kar değerlendirmesini yapabilir, bu süreçte bilgi teknolojilerinin rolünü anlayabilecektir.

INOV 554 Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin kavramsal çerçevesini ortaya koymak ve günümüzdeki sektörel uygulamalarından örnekler vererek kavratmak, ayrıca yönetim bilgi / bilişim sistemlerinin diğer İşletme fonksiyonlarıyla olan ilişkilerini incelemektir. Dönem sonunda öğrenciler: Yönetim Bilişim Sistemlerinin işletmelerde stratejik ve taktik kararlarının alınmasında nasıl destek verebileceğini tanımlayabilecek, şirketin rekabetçiliğini arttırabilmek için çeşitli Yönetim Bilişim Sistemleri alternatiflerini kullanabilecek, yapılan vaka çalışmaları ve proje sunumları vasıtasıyla gerçek hayattaki iş problemlerinin çözümü için çeşitli veritabanı ve iş zekası, karar destek yazılımlarının nasıl kullanılacağını kavrayabilecek, ERP, CRM, SRM ve MRP paketleri gibi Yönetim Bilişim Sistemleri sonuçlarının yapısını kavrayabilecek, bilgi sistemi ve bilişim sürecinin geliştirilmesini anlayabilecekler, gerçek hayatta karşılaşılan sorunları tartışarak çözümleri kendi işletmlerinde, kurumlarında uygulayabilecektir.

INOV 555 Müzakere Yönetimi

INOV 560 Bitirme Projesi

Dersin amacı öğrencilere inovasyon temelli düşünme yeteneği kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden bilimsel veri tabanları ve görünümü edebiyatı kullanabilmeleri, bir fikrin orijinalliği değerlendirebilmeleri, çeşitli kaynaklardan atıfta bulunabilmeleri beklenir.

INOV 570 Seminer

Dersin amacı öğrencileri bitirme projesini yazmak için hazırlayabilmektedir. Dersin sonunda öğrencilerden bilimsel veri tabanları ve görünümü edebiyatı kullanabilmeleri, bir fikrin orijinalliği değerlendirebilmeleri, çeşitli kaynaklardan atıfta bulunabilmeleri beklenir.