Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Öğrencinin sadece bilimsel/sanatsal hazırlık derslerini aldığı süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu takdirde öğrenci, eğitim- öğretim süresinin birinci dönemine başlamış sayılır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı; yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları için lisans; doktora ve sanatta yeterlik programları için yüksek lisans düzeyindeki derslerden oluşur.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programında yer alan dersler için, devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, dersin yer aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programından alınan derslerin başarı notları not döküm belgesinde gösterilir ve genel not ortalamasını etkilemez.