Yükseköğretim Kurumu lisans mezunu veya öğrencisi, belirli bir konuda bilgisini artırmak maksadı ile bir derse özel öğrenci olarak katılabilir.

Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak Fen Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Özel öğrencilere katıldıkları derste başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir.

Öğrencilerin ders başına kayıt ücret durumları Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetince karara bağlanır.

Özel öğrenci olarak başvurabilmek için:

  1. Özel öğrenci başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Form imzalandıktan sonra Fen Bilimleri Enstitüsü sekreterliğine teslim edilir.
  2. Tamamladığı veya kayıtlı olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren not döküm belgesi (Transkript).
  3. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Yabancı dille eğitim yapılan bir programa başvuru yapılıyorsa gereklidir.)
  4. (Opsiyonel) Tavsiye mektubu, referans.
  5. (Opsiyonel) Niyet mektubu: Dersi neden almak istediğine yönelik 300 kelimeden fazla olmayan metin.